Monday, April 4, 2011

STRATEGI, PENDEKATAN, KAEDAH DAN PENGAJARAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL
            Dalam pengajaran pendidikan Seni Visual, guru perlu bijak menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk menarik menarik minat pelajar.  Guru perlu membuat rangcangan yang rapi, sistematik dan kreatif supaya pembelajaran tidak membosankan dan objektif oengajaran akan tercapai.  Dalam membuat dan merancang pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual, guru-guru perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam tentang strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini membolehkan guru-guru dapat menjalankan pengajaran mereka dengan berkesan.
            Beberapa jenis strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan seni visual boleh digunakan oleh guru-guru untuk memastikan pelaksanaan pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam bilik darjah. Di antaranya ialah:
1.      Pembelajaran masteri
2.      Kajian masa depan
3.      Konstruktivisme
4.      Belajar cara belajar
5.      Kecerdasan pelbagai
6.      Pembelajaran akses kendiri
7.      Kemahiran berfikir
8.      Teknologi komnunikasi dan maklumat (ICT)
9.      Pembelajaran konseptual
10.  Pembelajaran Kontekstual

Guru-guru perlu bijak memilih strategi yang sesuai dengan keadaan dan pengetahuan sedia ada pelajar-pelajar dalam kelas, pemilihan strategi yang sesuai, pengajaran dan pembelajaran akan bejalan dengan lancar, seronok dan objektif akan tercapai dengan mudah dan berkesan. Strategi pengajaran yang sesuai, pelajar dapat memahami isi pelajaran dengan mudah dan berkesan akan memberikan kebaikan kepada guru dan pelajar


1.  Kemahiran Berfikir
Kemahiran berfikir merupakan proses menggunakan minda untuk mencarikan makna dan pemahaman sesuatu serta menyelesaikan masalah. Kemahiran ini melibatkan pemikiran kritis dan kreatif semasa aktiviti P&P. Kemahiran yang digunakan seperti mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan yang berkaitan dengan kehidupan harian. Kemahiran ini di aplikasikian dalam PSV dengan menggunakan pemikiran secara kritis untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea dan bersifat evaluative. Selain itu, pelajar boleh menggunakan kemahiran berfikir secara kreatif membantu mencerna dan menghasilkan idea asli yang yang bersifat generatif.

2. Kemahiran Belajar cara belajar
Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan dan cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah, dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup.


3. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Strategi ini merupakan teknologi pengajaran yang berkesan berbantukan penggunaan ICT. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti e-mel, menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian, dan mengakses maklumat melalui internet. ICT di aplikasikan dalam PSV dalam bentuk berikut :

·                     Mod Penemuan iaitu memahami sesuatu konsep seperti perisian simulasi
·                     Mod resos iaitu aktiviti melalui internet , muat turun untuk mencari bahan.
·                     Mod perhubungan ialah menghantar dan menerima e-mel
·                     Mod sokongan seperti memproses perkataan , pereka bentuk grafik.

4. Kajian Masa Depan
Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat, serta mengendalikan perubahan supaya murid mendapat manfaat yang maksimum. Contohnya, murid diberi tugasan menghasilkan rumah idaman saya. Jadi murid akan berfikir jauh ke hadapan memikirkan rumah yang di inginkan apabila dewasa kelak.

5. Kecerdasan Pelbagai
Kecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik, logik-matematik, muzik, kinestetik, visual-ruang, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Dalam P&P pendidikan Seni , kecerdasan visual ruang lebih difokuskan dimana murid perlu berkebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk, ruang , warna dan garisan termasuklah kebolehan mempersembahkan visual secara ruang secara grafik.

6. Pembelajaran Konstruktivisme
Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin, dan seronok untuk belajar sepanjang hayat.

7. Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid, masyarakat, dan alam pekerjaan. Melalui pembelajaran ini murid dapat memproses maklumat dan pengetahuan baru dengan cara bermakna. Contohnya, murid mengaplikasikan pengalaman melihat cara hidup di kampung nelayan untuk melukis suasana di kampung nelayan.

8 . Pembelajaran Masteri
Pendekatan masteri merupakan pendekatan yang berfokus kepada penguasaan pelajar dimana murid-murid perlu memahami satu unit pengajaran dahulu sebelum berpindah kepada unit yang lain. Pembelajaran ini di aplikasikan dengan melalui pemulihan kepada murid yang lemah manakala murid yang sudah memahami pelajaran diberi pengayaan. Setelah semua murid dapat menguasai kemahiran yang diingini barulah berpindah kepada kemahiran lain. Contohnya, sebelum mengajar melukis guru menekankan terlebih dahulu teknik lakaran bentuk asas.

Pengenalan Kaedah dan Teknik
Kaedah pula adalah cara yang dipilih kemudian disusun secara teratur dan sistematik sebelum melaksanakannya dalah sesuatu program mahupun aktiviti pembelajaran. Ianya adalah cara mengelolakan dan menggunakan teknik, isi pelajaran dan alat bantu mengajara untuk mencapai sesuatu objektif pelajaran. Setiap orang akan menggunakan kaedah dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai contoh, apabila kita berada dalam situasi seperti mempunyai masalah keluarga, kita mesti akan mencari jalan iaitu pendekatan untuk menghuraikan masalah ini. Tanpa bantuan kaedah, masalah ini tidak akan berjalan dengan lancar. Mungkin kita boleh membuat senarai semak perkara-perkara yang boleh membuatkan masalah itu selesai.
Teknik pula adalah bagaimana seseorang melaksanakan sesuatu berdasarkan situasi-situasi yang tertentu. Teknik juga boleh dikenali sebagai modus operandi dalam situasi yang dicipta. Ianya merupakan satu prosedur untuk membantuk kaedah mencapai objektif. Selain itu, teknik merupakan satu kemahiran atau cara melaksanakan penyampaian bahan pengajaran kepada murid dari segi langkah-langkah dalam aktiviti pembelajaran. Teknik ini merujuk kepada suatu kemahiran guru untuk mengelolakan dan menjalankan aktiviti pembelajaran bagi sesuatu hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar bahan pengajaran. Secara khususnya, teknik merupakan salah satu cara penyampaian pelajaran dan perlu diteliti supaya dapat mempercepat penanggapan pelajar.

Rujukan
 Strategi dalam pengajaran.Diperolehi pada Mac 20, 2011 daripada http://itukamibudakseni.blogspot.com/2010/11/strategi-dalam-pengajaran-dan.html


Diperolehi pada Mac 20, 2011 daripada  http://www.scribd.com/doc/17713195/Pendekatan-P-P-PSV


Strategi Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pendidikan Seni Visual.Diperolehi pada Mac 22, 2011 daripada http://www.scribd.com/doc/40534233/Strategi-Pengajaran-Dan-Pembelajaran-Dalam-Pendidikan-Seni-Visual

Thursday, March 31, 2011

A) ASAS SENI REKA
Unsur Seni
1. Garisan
-Garisan ialah satu deretan titik yang bersambung-sambung yang mempunyai jarak tertentu.   -Garisan boleh diolah untuk mencipta rupa, jalinan, ton, corak, dan untuk menimbulkan  bentuk, ruang, dan pergerakan.

2. Rupa
- Rupa adalah hasil pertemuan titik hujung dengan titik mula
- Rupa adalah kawasan rata yang dilingkari garisan luar

Terdapat 2 jenis rupa iaitu:
a) Rupa geometri- bersudut seperti segi tiga, segi empat, pyramid, bulat dsb.
b) Rupa organik-rupa bebas yang tidak bersudut seperti rupa daun, buah, batu dsb.

Rupa boleh diolah dalam bentuk:
a) rupa positif- rupa objek yang terletak di sesuatu kawasan
b) rupa negatif- ruang di sekeliling rupa sesuatu objek.       

3. Bentuk
- bentuk mempunyai keluasan, ketinggian, jisim dan lebih daripada satu permukaan
Terdapat 2 jenis bentuk iaitu:

a) Bentuk konkrit-bentuk objek sebenar yang bersifat 3 dimensi iaitu boleh disentuh, dilihat,   dan dirasai (bukan berbentuk gambar)
b) Bentuk ilusi- bentuk visual yang bersifat 2 dimensi yang digambarkan melalui lukisan atau catan.

4)Jalinan
-Jalinan ialah kesan yang terdapat pada permukaan sesuatu benda
Terdapat 2 jenis jalinan iaitu:
a) jalinan sentuh-jalinan yang dapat dirasai dengan sentuhan/ tangan seperti kolaj, arca dan catan teknik impasto.
b) jalinan tampak- jalinan yang hanya dapat dilihat  tetapi tidak dapat dirasai dengan tangan seperti corak batik, jalur buah tembikai dan gambar foto.

5) Ruang
- Ruang ialah kawasan kosong di sekeliling objek, jarak anatara dua objek, atau rongga dalam sesuatu objek.
Terdapat 2 jenis ruang iaitu
a) Ruang nyata- ruang sebenar yang terdapat pada bentuk-bentuk konkrit
b) ruang tampak- ruang hanya dapat dilihat dalam seni tampak seperti lukisan, catan dan cetakan (bukan sebenar)

6. Warna
-Terdapat 3 jenis warna iaitu:
a) warna asas-iaitu merah, biru, dan kuning (tidak boleh dihasilkan dengan campuran warna lain)
b) sekunder- iaitu campuran dua wrana asas ( Hijau ‘ Biru+ kuning’), (jingga ‘ kuning + Merah’) dan ( ungu ‘ Merah + Biru’)
c) warna tertier- iaitu campuran warna asas dengan warna sekunder.

Terdapat 3 gubahan warna iaitu:
a) warna harmoni-warna bersebelahan dalam roda warna (warna sekeluarga, selesa dan seimbang)
b) warna penggenap- warna yang bertentangan dalam roda warna (menimbulkan kesan segar, kaya, kontra, getaran dan pergerakan)
c) warna sewarna- hanya satu warna yang mempunyai pelbagai ton ( daripada terang kepada gelap)

- Terdapat 2 suhu warna iaitu:a-
a) Warna panas -warna antara warna merah ungu hingga kuning hijau pada rodawarna (menimbulkan kesan bertenaga, garang, harapan, perang, meriah dsb)b-
b) Warna sejuk -warna antara hijau hingga ungu pada roda warna (menimbulkankesan sejuk, sedih, damai dan tenang)
B) ELEMEN DAN PRINSIP REKAAN
- Rekaan adalah kaedah atau pengolahan unsur seni untuk menimbulkan gambaran tertentu dalam gubahan seni visual. Dasar-dasar ini digunakan bagi membantu penyusunan elemen-elemen kepada satu aksi. Karya seni adalah hasil interpretasi peribadi dan harus dinilai sebagai ekspresi penuh.


 1. Harmoni
- Dalam istilah bahasa harmoni membawa maksud aman dan damai
- Dalam istilah seni harmoni merupakan hasil ulangan dan rentak unsur seni yang sesuai danseimbang
- Harmoni wujud dalam penggunaan garisan dan warna
- Harmoni tidak akan wujud jika ada unsur-unsur yang bercanggah

2. Kontra
- Kontra wujud jika ada unsur-unsur seni yang bertentangan atau bercanggah dalam sesuatugubahan
- Fungsi kontra ialah untuk menarik perhatian, memberi fokus, mengelakkan kebosanan dan kesan pergerakan
- Kontra dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni, teknik dan bahan yang berlainan

3. Penegasan
- Penegasan wujud apabila terdapat sesuatu unsur yang menonjol, kontra atau ganjil dalam sesuatu gubahan
- Fungsi penegasan ialah untuk menarik perhatian, memberi fokus, dan mengelakkankebosanan
- Penegasan dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni yang kontra atau asingkan objekyang hendak ditegaskan


4. Imbangan
- Imbangan bermaksud kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuan 

Terdapat 2 jenis imbangan iaitu:
a- Imbangan simetri  -unsur seni yang sama antara kiri dan kanan atau atas dan bawah(garisan ‘axis’ dilukis di tengah-tengah pembahagian tersebut)
b)- Imbangan tidak simetri -unsur seni tidak sama di kedua-dua bahagian tetapi mempunyaiciri-ciri yang menimbulkan kesan keseimbangan

5. Irama dan Pergerakan
- Pergerakan ialah keadaan yang bergetar, bergoyang, berayun, berpancar, bersinar-sinar dsb- -Fungsi irama dan pergerakan ialah untuk memberi kesan lebih hidup dan realistic terhadapsesuatu gubahan
- Pergerakan dapat dilihat melalui kesan angin, air, ombak, taufan dsb

6. Kepelbagaian
- Kepelbagaian wujud hasil penggunaan pelbagai gaya, nilai, dan idea yang berbeza dalamsesuatu gubahan
- Kepelbagaian dapat memberi gaya, variasi, tenaga, dan daya tarikan dalam sesuatu gubahan
- Kepelbagaian dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni seperti garisan, rupa dan warnayang pelbagai dalam sesuatu gubahan 

7. Kesatuan
- Kesatuan bermaksud satu tema atau satu idea bagi semua unsur dalam sesuatu gubahan
- Kesatuan dapat menimbulkan suasana yang tenteram, teratur dan selesa
Bibliografi
Diperolehi pada  Mac 1, 2011 daripada  http://psvspm.blogspot.com/2009/04/asas-seni-reka.html

Diperolehi pada  Mac 17, 2011 daripada http://www.scribd.com/doc/48573525/ASAS-SENI-REKA

Sunday, March 20, 2011

PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME

PENGENALAN

        Mengikut kefahaman Konstruktivisme,  pengetahuan dibina secara aktif oleh individu yang berfikir. Individu ini tidak menyerap secara pasif sebarang pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya.  Murid akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya dengan bantuan interaksi sosial bersama rakan dan gurunyaKonstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar.  Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan dan bukannya hanya menerima pengetahuan daripada orang lain. (McBrien & Brandt,1997)
Konstruktivisime merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia. Unsur-unsur konstruktivisme telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah, maktab dan universiti tetapi tidak begitu ketara dan tidak ditekankan.Mengikut kefahaman konstruktivisme, ilmu pengetahuan sekolah tidak boeh dipindahkan daripada guru kepada guru dalam bentuk yang serba sempurna. Murid perlu bina sesuatu pengetahuan iut mengikut pengalaman masing-masing. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk murid. Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan sekolah ialah satu skema iaiatu aktiviti mental yang digunakan oleh murid sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan. Fikiran murid tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran. Realiti yang diketahui murid adalah realiti yang dia bina sendiri. Murid sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran mereka.
Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru, guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untik dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka, barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Proses ini dinamakan konstruktivisme.
Beberapa ahli konstruktivisme yang terkemuka berpendapat bahawa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid.Rutherford dan Ahlgren berpendapat bahawa murid mempunyai idea mereka sendiri tentang hampir semua perkara, di mana ada yang betul dan ada yang salah. Jika kefahaman dan miskonsepsi ini diabaikan atau tidak ditangani dengan baik, kefahaman atau kepercayaan asal mereka itu akan tetap kekal walaupun dalam peperiksaan mereka mungkin memberi jawapan seperti yang dikehendaki oleh guru.
John Dewey menguatkan lagi teori konstruktivisme ini dengan mengatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
Dari persepektif epistemologi yang disarankan dalam konstruktivisme fungsi guru akan berubah. Perubahan akan berlaku dalam teknik pengajaran dan pembelajaran, penilaian, penyelidikan dan cara melaksanakan kurikulum. Sebagai contoh, perspektif ini akan mengubah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kejayaan murid meniur dengan tepat apa saja yang disampaikan oleh guru kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kejayaan murid membina skema pengkonsepan berdasarkan kepada pengalaman yang aktif. Ia juga akan mengubah tumpuan penyelidikan daripada pembinaan model daripada kaca mata guru kepada pembelajaran sesuatu konsep daripada kaca mata murid.

CIRI-CIRI PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME
·         Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran.
·         Menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid atau guru
·         Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran
·         Menyokong pembelajaran secara koperatif
·         Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid
·         Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dengan memahaminya melalui penglibatan murid dengan situasi dunia yang sebenar.
·         Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen
·         Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid belajar sesuatu idea
·         Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh murid

KELEBIHAN PEMBELAJARAN SECARA KONTRUKTIVISME
Murid
·         Lebih berfikir, lebih faham, lebih ingat, lebih yakin, lebih berkemahiran sosial, lebih seronok

Berfikir
-Dalam proses membina pengetahuan baru, murid akan berfikir untuk meyelesaikan masalah, menjana idea, dan membuat keputusan yang bijak dalam menghadapi pelbagai kemungkinan dan cabaran. Sebagai contoh, ini boleh dicapai melalui aktiviti penyelidikan dan penyiasatan seperti mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat, memproses data, membuat interpretasi dan membuat kesimpulan.

Faham
-Kefahaman murid tentang sesuatu konsep dan idea lebih jelas apabila mereka terlibat secara lansung dalam pembinaan pengetahuan baru. Seorang murid yang memahami apa yang dipelajari akan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang baru dalam kehidupan dan situasi baru.

Ingat
-Setelah memahami sesuatu konsep, murid akan dapat mengingati lebih lama konsep tersebut kerana mereka terlibat secara aktif dalam mengaitkan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru.


Yakin
-Murid yang belajar secara Kontruktivisme diberi peluang untuk membina sendiri kefahaman mereka tentang sesuatu. Ini menjadikan mereka lebih yakin kepada diri sendiri dan berani menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru.

Kemahiran sosial
-Murid yang berkemahiran sosial boleh bekerjasama dengan orang lain dalam menghadapi sebarang cabaran dan masalah. Kemahiran sosial ini diperoleh apabila murid berinteraksi dengan rakan-rakan dan guru dalam membina pengetahuan mereka.

Seronok
- Dalam pembelajaran secara konstruktivisme, murid membina sendiri pengetahuan, konsep dan idea secara aktif. Ini menjadikan mereka lebihfaham, lebih yakin dan lebih seronok untuk terus belajar sepanjang hayatwalaupun menghadapi pelbagai kemungkinan dan cabaran.RUJUKAN
Pembelajaran secara kontruktivisme. Diperolehi pada Februari 27, 2011 daripada http:// www.ppdsegamat.edu.my/2010/index.php?...konstruktivisme..

Teori konstruktivisme.  Diperolehi pada Februari 27, 2011 daripada http://www.teachersrock.net/teori_kon.htmMonday, February 28, 2011

SENI HALUS ( TENUNAN SONGKET )

1.0 Pengenalan
            Tenunan merupakan seni tekstil yang terkenal di Malaysia. Hasil tenunan Malaysia yang pelbagai, halus dan tinggi mutunya mencerminkan dan kemahiran pandai tukang tempatan dalam bidang ini. Perusahaan banyak terdapat di negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang.
2.0 Sejarah Tenunan  Songket
            Kain songket berasal dari istilah sungkit dalam Bahasa Melayu . Menurut sejarah, penenunan songket secara sejarah dikaitkan dengan kawasan permukiman dan budaya Melayu dan teknik songket ini diperkenalkan oleh pedagang Arab dan India. Menurut hikayat rakyat Palembang, asal mula kain songket adalah dari perdagangan zaman dahulu di antara Tiongkok dan India. Orang Tionghoa menyediakan benang sutera sedangkan orang India menyumbang benang emas dan perak; maka, jadilah songket. Kain songket ditenun pada alat tenun bingkai Melayu. Pola-pola rumit diciptakan dengan memperkenalkan benang-benang emas atau perak ekstra dengan penggunaan sehelai jarum leper.  Namun begitu, tidak diketahui secara pasti dari mana asal songket, menurut tradisi Kelantan teknik tenun seperti ini berasal dari utara, yakni kawasan Kamboja dan Siam, yang kemudian berkembang ke selatan di Pattani dan akhirnya mencapai Kelantan dan Terengganu. Namun begitu,menurut penenun Terengganu,  pedagang Indialah yang pertama  memperkenalkan teknik menenun ini  di Palembang dan Jambi, yang mungkin telah berlaku sejak zaman Sriwijaya.
            Kain Songket adalah hasil daripada tenunan benang sutera atau kapas yang ditenun bersama-sama dengan benang emas atau perak. Ia telah terkenal di Malaysia sejak abad ke 15 yang lampau. Perkataan songket berasal daripada perkataan sungkit iaitu teknik menyungkit. Industri tenunan songket ini telah berkembang pesat terutamanya di negeri-negeri Pantai Timur seperti di Terengganu dan Kelantan. Bunga atau hiasan di kepala kain di tenun mengikut citarasa penenun. Corak atau ragam hias tersebut dikenali dengan nama-nama seperti tapak manggis, pucuk rebung, lawi ayam dan sebagainya. Tenunan songket ini dilakukan sebagai industri kecil, yang mana kemahiran seseorang penenun itu mengambil masa selama enam minggu untuk menghasilkan sehelai kain songket yang panjangnya di antara 20 hingga 40 meter. Sesuatu yang mengkagumkan tentang seseorang penenun mahir ialah, dia tidak melakar corak songket di atas kertas sebelum kerja-kerja menenun dilakukan sebaliknya ia tercetus daripada daya kreativiti dan imaginasi yang tinggi lagi unik.
3.0 Motif
Songket ini terbahagi kepada pelbagai jenis motif.  Ragamhias masih dipertahankan terutama dalam aspek pembahagian dan penempatan beberapa bentuk bahagian kain seperti kepala, kaki dan badan kain. Penyusunan motif pula terbahagi kepada dua susunan bunga penuh dan bunga tabur.Motif kain songket terdiri daripada dua unsur penting iaitu unsur alam dan tumbuhan.  Motif yang sering digunakan meliputi bentuk bunga, daun atau pucuk dan bahagian tampuk buah-buahan.Motif-motif rekacorak yang menghiasi kain songket kebanyakannya berasaskan bunga-bungaan. Dengan teknik menenun yang tersendiri, kesemua bentuk motif terhasil dalam corak geometric. Motif-motif pada kain songket disusun dengan susunan bunga penuh, bunga bertabur atau susunan bercorak. Motif pucuk rebung dan lawi ayam sering ditempatkan dikepala kain.  Manakala motif 'awan larat' pula dijadikan sebagai kaki kain (border design).

3.1 Susunan Motif Songket
1 ) Susunan Bunga penuh
-corak penuh bersulam juga dikenali songket cuban. Motif benang emas dan perak ditenun memenuhi keseluruhan kain.
http://4.bp.blogspot.com/_DbyFo1YJT_U/StLJFd1G6SI/AAAAAAAAAVE/d5E01SQOXQ0/s320/st_05_4.jpg
2 ) Susunan bunga tabur
-corak ditenun secara bertaburan dan tidak terikat atau berangkai antara satu sama lain. Motif bunga yang ditenun ialah bunga tanjung, bunga buah cermai, bunga buah kesemak dan lain-lain. Taburan pada kain songket juga dilengkapi dengan garisan corak di kepala dan kaki kain.
http://4.bp.blogspot.com/_DbyFo1YJT_U/StLJbAarYcI/AAAAAAAAAVM/e6_MtIcOALk/s320/269395403.jpg

3) Susunan bercorak
-susunan motif dibuat secara jaluran berdiri atau melintang.
http://4.bp.blogspot.com/_DbyFo1YJT_U/StLJg5mcpHI/AAAAAAAAAVU/XJafUvJDzbo/s320/songket%2520bunga%2520anggun%2520sari%2520istana%2520Unggu.jpg4.0  Proses tenunan songket     
Bahan dan alat
- Benang dan pewarna ialah bahannya. Alatnya pula terdiri daripada kek tenunan, kek mengarat, rahak, peleting buluh (bobbin), lidi daun kelapa, papan gulung, anak kayu, dua belira, sikat dan jentera, jarum culik, batang anak kayu, kayu karat, benang losen, lidi nibung atau buluh, benang batang bunga songket, darwin pakan, darwin benang emas, cuban, torak pakan, torak benang emas dan sumbi.
http://1.bp.blogspot.com/_DbyFo1YJT_U/StLEFUxX0oI/AAAAAAAAAUs/6kxDJCnpUnE/s320/tenun1.jpg                  http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9ul_k2VHIR27PmgSfiKrFZX9PHHBSKgG-CF0x_CeNr0MYTUOsjA
                        Kek tenun                                                           Alat tenunan songket         


Teknik dan proses
Setelah benang dibersihkan dan dimasukkan ke dalam pencelup warna, ia dibilas dengan air dan dijemur hingga kering.  Lapan proses lagi yang terlibat sebelum sesuatu tenunan boleh disiapkan ialah melerai, menganing, menggulung, meyampuk, menghubung, mengarak, menyolek dan menenun.
1. Melerai
-          Benang yang telah kering dimasukkan ke dalam sejenis alat yang bernama rahak untuk diputarkan pada satu alat yang bernama peleting. Proses ini dipanggil melerai. Terdapat dua jenis rahak, iaitu darwin pakan dan darwin emas. Darwin pakan digunakan untuk benang pakan sahaja. Ia diperbuat daripada buluh dan tali atau rotan. Darwin emas pula digunakan untuk benang emas sahaja dan diperbuat daripada kayu atau dawai kerana benang emas kasar dan berat.

2. Menganing
-          Benang yang telah menjalani proses melerai dimasukkan ke dalam alat menganing untuk menentukan ukuran panjang benang yang hendak dimuatkan pada alat ini. Biasanya segulung benang pakan atau seloseng yang berukuran 26-31m boleh menghasil 12-14 helai kain.
3. Menggulung
-          Benang yang telah dianing akan digulung pada papan gulung mengikut lebar gigi jentera dan panjang losen pada papan gulung yang hendak dipasung. Losen ialah benang yang memanjang pada kek. Kedudukan benang perlu diperiksa setiap tiga kali menggulung untuk memastikan susunan kemas.
4. Menyampuk
-          Menyampuk ialah proses memasukkan benang losen ke dalam gigi jentera atau sikat. Biasanya, proses ini dilakukan di dalam kek mengarak supaya senang untuk menyampuk benang kepada jentera.  Setiap lubang sikat disusukan dua urat benang losen. Pada kedua belah hujung sikat itu disusukkan empat urat benang supaya tepi kain tidak terkoyak apabila disangkutkan pada kayu sumbi kain. Sumbi kain ialah sebatang anak kayu yang mempunyai paku di kedua-dua belah hujungnya Sumbi kain menjaga tepi kain tenun supaya sama jarak dan tidak berkedut.
5. Menghubung
-          Menghubung ialah proses menyambungkan benang daripada losen kepada benang yang tertinggal pada jentera.  Cara ikatannya dipanggil ubung tindas. Proses ini bertujuan menyambungkan benang losen untuk menenun. Meja kecil dinamakan meja hidangan berukuran 10 cm panjang, 8 cm lebar dan 20 cm digunakan untuk menghubung.
6. Mengarak
-          Kerja mengarak dilakukan setelah selesai proses menyampuk.  Mengarak dilakukan dengan melilit benang asing atau benang karat kepada kayu karat, termasuk benang losen.  Jumlah karat yang digunakan biasanya hanya dua karat dan setiap karat mempunyai empat batang anak kayu.
7. Menyolek
-          Kerja menyolek bunga merupakan kerja yang paling rumit dalam proses menenun kain songket.  Cara menyolek reka corak adalah dengan menyusulkan lidi-lidi buluh pada benang losen yang dikehendaki.  Biasanya kain songketn ditenun dengan teknik tekat tiga atau tekat lima. Jika menggunakan tekat lima, setiap lima unit benang losen, satu benang alas ditolak ke bawah dan benang-benang alas ini di sengkang pula dengan belira.  Setelah benang losen berada di atas, barulah boleh menyolek dalam pelbagai corak pada benang losen dengan menggunakan lidi buluh.  Belira dimasukkan pada setiap lidi buluh tadi mengikut giliran.  Belira ditegakkan untuk menyenangkan ikatan benang butang.  Butang-butang inilah yang akan menjadikan corak atau motif bunga di atas songket.  Apabila selesai proses menyongket, benang losen bersama karat-karatnya ditukar ke kek tenun untuk ditenun agar menjadi kain songket.
8. Menenun
-          Menenun adalah proses terakhir, iaitu benang losen dipangkah oleh benang pakan untuk dijadikan kain.  Bagi kain songket bercorak penuh, benang emas dilayarkan melalui torak benang emas untuk menghasilkan sulaman motif bunga atau hiasan reka corak penuh. Bagi kain songket corak melintang atau corak bunga bertabur, benang emas dilayarkan melalui cubaan untuk mendapatkan motif-motif yang dikehendaki.  Lazimnya selepas satu benang emas dilayarkan, ia dikepuh (beat) dan diikuti pula dengan melayarkan dua benang pakan. Penenun akan menukarkan benang butang mengikut giliran dan corak yang telah ditentukan.  Proses ini diulangi sehingga menghasilkan sehelai kain songket.

4.0 Bibliografi
Warisan Budaya Malaysia. Diperolehi pada Februari 27,2011 daripada http://malaysiana.pnm.my/04/0408songket.htm

Tenunan. Diperolehi pada Februari 28,2011 daripada http://www.scribd.com/doc/35122937/Tenunan

Tenunan songket. Diperolehi pada Februari 28,2011 daripada http://senivisual1.blogspot.com/2009/10/tenunan-songket.html